Sari la conținut

D394 – precizari

D394. Detalii

Preluare http://www.sagasoftware.ro/ Autor: Cristi

După cum deja știți, OMFP 3769/2015, va intra în vigoare de la 1 iulie 2016. Acest ordin este cel care reglementează deja celebra și “simplificata” D394.

În versiunea 471 din SAGA au fost introduse niște modificări destinate pregătirii programului pentru această declarație.

Să vedem niște detalii despre declarație și despre ce înseamnă ea în SAGA.

Cine va depune D394?

D394 va fi depusă de orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România.
Atenție! Dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA doar pentru achiziții intracomunitare sau servicii intracomunitare, dar nu sunteți înregistrat în scopuri de TVA pentru operațiunile din țară, nu veți depune această declarație.

Termenul de depunere – este similar decontului de TVA. În funcție de perioada fiscală, până în 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună sau trimestru).

Depun persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.316 CF și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin.1,2,6 și7 CF, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. 1 și taxabile cu cotele prevăzute în codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform prevederilor legale, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Depun această declarație și acele persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.

Dacă nu aveți livrări sau achiziții veți depune declarația – chiar dacă până acum nu a fost necesar. Se va bifa opțiunea corespunzătoare, dar se va depune “pe zero”.

Declarația va conține

– toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.

– baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare

– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin.12,13 și 21 CF, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

– toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice

– valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin.12,13 și 21 CF, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Rectificarea declarației

ATENȚIE! Rectificarea se face exclusiv pentru datele declarate. Adică dacă în declarație ați înscris ceva eronat.

Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Spre exemplu: dacă în declarația inițială pentru iulie 2016,am înscris numele unei persoane în mod eronat sau am inversat niște cifre, ori am înscris un număr eronat de facturi emise ori un număr de bonuri eronat, pot depune declarație rectificativă corectând prin ea acele informații deja declarate, dar eronate.

NU voi putea depune declarație rectificativă pe iulie 2016 dacă datele din declarația inițială sunt corecte, dar primesc în octombrie 2016 două facturi emise de furnizorii mei în iulie 2016.

Ce implică asta? În primul rând va fi nevoie ca firmele să fie mult mai atente cu actele. Să gestioneze mult mai atent și mai ordonat documentele. De asemenea vor trebui să fie extrem de atente în relațiile pe care le au cu partenerii de afaceri.

Din punct de vedere fiscal, datele din declarație pot și sigur vor face obiectul unei analize de risc. Iar facturi declarate în perioade ulterioare emiterii lor pot duce la declanșarea unui control fiscal operativ ori chiar a unei inspecții generale.

Sfatul meu: țineți-vă ordonat hârtiile. Aveți grijă de ele. Nu lăsați partenerii să vină cu facturi peste două luni de la emitere. Nu acceptați astfel de situații. Sunteți contabil și firma cu care colaborați își găsește facturi și peste două, trei luni? Încercați să-i impuneți să nu mai procedeze astfel. nu uitați că aveți și rolul, menirea de a organiza contabilitatea, nu doar de a contabiliza documentele.

Declarația va conține în rezumat și detaliu date, în mod distinct, despre operații desfășurate cu:

a – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (tranzacții cu alți plătitori de TVA din România – persoane juridice române sau II, PFA, IF, liber-profesioniști înregistrați ca plătitori de TVA în România)
b – persoane neînregistrate în scopuri de TVA. Indiferent că e vorba de persoane juridice, fizice, că au sau nu au autorizație. Adică orice persoană, parteneră a firmei (client sau furnizor), dar care nu e plătitor de TVA în România
c – persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România – firme (indiferent de forma lor juridică – adică persoane ce vă pun la dispoziție cod fiscal, sunt autorizate să facă afaceri, ce au sediul în altă țară membră UE – alta decât România, și care nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA în România și nici nu au obligația de a se înregistra în România ca plătitori de TVA)
d – persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene – similar cu cele de mai sus doar că e vorba de firme din afara UE.

Ce înseamnă ultimele două categorii? Când se înscriu date acolo?

În principiu când firma dumneavoastră vinde bunuri sau servicii ce se facturează către acestea cu TVA, pentru că livrarea bunurilor este pe teritoriul României sau serviciile au locul în România.

De exemplu: o firmă din Bihor vinde produse unei firme din Ungaria. Firma din Ungaria, beneficiara produselor pune la dispoziția firmei din Bihor un cod de TVA din Ungaria. Firma din Bihor expediază produsele, printr-un transportator, în Satu-Mare. Pentru că nu are dovada că bunurile au părăsit teritoriul României. nu are CMR nici alte dovezi, firma din Bihor va factura livrarea cu TVA nu o va considera livrare intracomunitară. În acest caz va declara livrarea în D394 la categoria C de mai sus.

În SAGA pentru a vă completa corect declarația este necesar ca:

– pentru persoane impozabile – indiferent că sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA că au sau nu obligația de a se înregistra în România – să completați codul fiscal

– pentru persoane fizice – completați CNP – cel mai recomandat, iar dacă nu-l aveți completați adresa, dar în acest caz aceasta va trebui înscrisă manual în D394 și voi explica mai încolo de ce.

Se vor declara și

– Seria și numărul facturilor emise în perioada de raportare. Plaja de facturi se referă strict la cea folosită pentru operațiunile pe teritoriul național. Aici e o chestiune interesantă. Legislația actuală spune că factura cuprinde în mod obligatoriu “numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;”. Dar nu obligă la definirea de plaje distincte a facturilor ce se folosesc pe teritoriul național față de cele ce se folosesc în livrări intracomunitare de exemplu. Prin instrucțiunile de la D394, ANAF vrea ca firmele să atribuie serii și numere distincte pentru facturile emise pentru acele operațiuni ce se declară prin D394.

– se vor declara distinct facturile stornate. Prin factură stornată  se înțelege orice factură a cărei valoare este negativă. Adică și cele de reduceri comerciale sau financiare sunt asimilate tot unei facturi de stornare din punct de vedere al D394

– facturile anulate se vor declara și ele distinct. Ce sunt facturile anulate? Factura anulată este factura emisă de entitate, dar care nu a fost transmisă partenerului și nu a fost înregistrată în contabilitatea emitentului. Se reia aici, sub o altă formă, textul legat de corecția documentelor din codul fiscal – art.330.

– facturile emise în numele clienților se vor declara distinct

Începând cu D394 depuse pe iulie 2016, așa cum am arătat la început se vor declara orice livrări și orice achiziții indiferent că furnizorul sau clientul meu e firmă sau persoană fizică, ori că e sau nu înregistrat ca plătitor de TVA ori face sau nu o afacere.

Aveți operațiuni din activități unde se colectează TVA la marja de profit (bunuri second hand, turism, etc? Dacă da le veți declara distinct.

De aceea în declarație, se vor declara distinct documentele primite sau emise, astfel:

– facturile – altele decât cele emise pentru operațiuni cu taxare inversă – acestea se vor opera exact ca până acum, indiferent că se aplică sau nu sistemul de TVA la încasare. În SAGA, în intrări sau ieșiri folosiți tip “Factură”

– facturile cu taxare inversă – se vor introduce distinct. Dar, atenție, pentru a se completa corect D394 folosind SAGA e necesar să aveți activă partea de stocuri, unde în Fișiere – Articole – pagina Detalii va fi necesar să definiți articolelor primite/vândute cu taxare inversă codul specific D394. Altfel – dacă nu aveți partea de stocuri activă va fi necesar ca în D394, la fiecare factură cu taxare inversă să adăugați, manual, produsele și valorile facturate ale acestora. Acestea se vor opera pe tipul “T – taxare inversă”

Atenție!  Pentru livrarea de tablete, telefoane, microprocesoare, etc. taxarea inversă se aplică și acest tip se va utiliza, numai dacă valoarea facturii este de minim 22,500 lei fără TVA și este emisă de dumneavoastră sau de furnizorul dumneavoastră exclusiv pentru produsele din această categorie pentru care se aplică taxarea inversă

– cumpărați bunuri de la producători agricoli? Atunci culegeți datele în intrări pe tip Z- File carnete de comercializare. Pe acest tip de document nu poate exista TVA deductibil și se folosește doar la intrări.

– cumpărați alte bunuri de la populație – altele decât produse agricole? Atunci întocmiți borderou de achiziții. Acesta se va opera, distinct pe tip “O – borderou de achiziții”. Tot pe acest tip veți declara și achizițiile efectuate de la persoane fizice în baza unor contracte.

– activitatea de turism cu colectare de TVA la marja de profit și operațiunile cu bunuri second hand sau opere de artă se vor introduce pe tipurile corespunzătoare  U – pentru servicii de turism, respectiv H- bunuri second-hand.

– livrările către persoane neînregistrate în scopuri de TVA – indiferent că e vorba de firme sau persoane fizice că e vorba de operațiunile speciale sau cu taxare inversă se vor introduce pe tipurile corespunzătoare – factură dacă primesc factură sau emit factură, bon de casă dacă emit bon de casă, etc.

– probabil ați observat în SAGA la tipuri există C- bon de casă cu cod fiscal și M – factură simplificată. Și vă întrebați de ce. Iată de ce: există bonuri fiscale cu valoare de factură simplificată și facturi simplificate. Acestea sunt două noțiuni distincte. Dacă mergeți la OMV și luați un bon  de casă cu o valoare de până la 100 EUR puteți cere să vă înscrie codul fiscal pe bon. Acela va fi bon de casă cu valoare de factură simplificată. Dar dacă aveți o livrare efectuată de Fan Courier de exemplu, puteți avea surpriza să primiți un document cu serie și număr, intitulat Factură simplificată. Pentru că Fan Courier emite facturi simplificate în anumite condiții. Cele două documente sunt tratate distinct în D394 fiind categorii aparte.

– a fost introdus un tip nou în SAGA numit “e – Exceptate de la utilizarea AMEF”. De ce? pentru că operațiunile de pe acel tip se înscriu distinct în D394. Ce reprezintă acest tip și când se folosește?
Iată când: atunci când aveți o activitate ce se încadrează în cele de la art.2 din OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza case de marcat. Pentru acele activități se pot emite doar chitanțe. Sau încasarea poate avea lor pe bilete. De exemplu – o societate de transport local ce efectuează transport în interiorul unei localități, poate emite bilete și nu e obligată să folosească AMEF (case de marca fiscale, denumirea populară a acronimului AMEF ce vine de la Aparat de Marcat Electronic Fiscal). Sau aveți o activitate de întreținere a clădirilor și persanelor fizice puteți să le emiteți doar chitanță. Ei bine aceste operațiuni se vor introduce pe acest tip nou introdus

– la ieșiri s-a introdus și “n – Operațiuni neimpozabile”, pe care îl veți utiliza pentru orice operațiune neimpozabilă (cele care se încadrează la art.268 alin.8 CF)

Operațiunile se vor declara detaliat. În perioada 01/07/2016-31/12/2016 nu se vor declara detaliat acele livrări cu factură de bunuri sau servicii efectuate către persoane fizice ori acele facturi emise de agenții de turism sau de vânzare de bunuri second hand, dacă valoarea fiecărei facturi este inferioară plafonului de 10,000 lei.

Concret: dacă emiteți facturi către persoane fizice, acestea nu se vor prezenta detaliat în declarație decât în măsura în care valoarea facturilor emise către persoane fizice va depăși 10,000 lei/factură. Ele se vor prezenta cumulat.

Totuși excepția dispare de la 01/01/2017, dată de la care, indiferent de valoarea facturii emise către persoana fizică ea va trebui declarată distinct.

Legat de achiziții însă, datele problemei se complică. Completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.). Atenție! Instrucțiunea nu spune că e obligatoriu să existe CNP ci că dacă se colectează de la persoana fizică el se va completa obligatoriu în declarație.

Dacă CNP nu se colectează de la persoana fizică, indiferent că e clientul sau furnizorul meu, atunci în D394 va fi obligatoriu de declarat numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.

Instrucțiunile spun că la adresă se vor completa informaţiile în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Adică într-un fel mi se sugerează să obțin actul lui de identitate sau o copie a acestuia. În acest caz nimic nu mă oprește să-i colectez CNP-ul.

Adresa însă, informațiile despre aceasta, vor conține obligatoriu: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr. , bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica „alte detalii adresă” se va completa în situaţia în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deţine o adresă din România.

Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. Și aici adresa se va completa obligatoriu în forma stabilită mai sus.

Așadar avem două situații

– am CNP – e suficient – nu e nevoie de nimic altceva
– nu am CNP – am nevoie de numele complet și de datele legate de adresă, dar nu oricum ci într-o anumită ordine/componență.

Aici apare o chestie de obligație mascată introdusă de ANAF. Codul fiscal nu cere să am date despre CNP în facturi.

Unii dintre dumneavoastră ar spune că cei de la A.N.S.P.D.C.P. prin Legea 677/2001, au și ei ceva de spus. Ei bine, este așa și nu prea.

Nu doar CNP-ul este dată cu caracter personal. Numele și prenumele, adresa de mail, adresa, seria și numărul cărții de identitate, numărul de telefon și nu numai sunt și ele date cu caracter personal. Așadar nu doar CNP este dată cu caracter personal. Iar eu trebuie, în lipsa lui, să folosesc mai multe date cu caracter personal – numele și prenumele, adresa completă, unii colectează și numărul de telefon, etc. Ce fac atunci? Pentru că eu le colectez în vederea îndeplinirii unei obligații legale – înscrierea unor date obligatorii în facturi și, de acum, în vederea completării declarației 394.

Sunt unele situații în care nu este necesară notificarea prelucrării datelor cu caracter personal. Le găsiți aici. Din deciziile de acolo pot să vă dau două 23/2012 și 90/2006. În 90/2006 se spune așa: nu e necesară notificarea când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi și la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale. Iar în 23/2012 se spune că nu e necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice sau de entităţile private care desfăşoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale.

Sunt două texte de decizii ale ANSPDCP date în baza Legii 677/2001 prin care se admite că prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, este perfect justificată și nu necesită notificarea.

În SAGA vă recomandăm să introduceți CNP-ul persoanelor. Este mult mai simplu de gestionat și de declarat. În cazul în care nu îl aveți și nu-l puteți colecta, va fi necesar să-i colectați numele, prenumele și adresa în componența cerută de ANAF. Aici apare o problemă însă. În program, actual, doar țara, și județul pot fi generate distinct. Altfel localitatea, strada, numărul, codul poștal, etc. nu. Ar crea o problemă foarte mare cu adresele deja existente precum și cu pre-completarea automată a adresei preluate de la ANAF pentru cazul firmelor.

Solicitați TVA la rambursare?

Dacă da, va fi necesar să bifați, manual, în declarație situația/situațiile ce au dus la acumularea de TVA solicitat la rambursare.

Aveți următoarele activități?

CAEN 1071  Cofetărie şi produse de patiserie
CAEN 4520  Spălătorie auto
CAEN 4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
CAEN 4932  Transporturi cu taxiuri
CAEN 5510  Hoteluri
CAEN 5510  Pensiuni turistice
CAEN 5610  Restaurante
CAEN 5630  Baruri şi activităţi de servire a băuturilor
CAEN 812    Activităţi de curăţenie (aici intră toate codurile CAEN ce încep cu 812)
CAEN 9313  Activităţi ale centrelor de fitness
CAEN 9602  Activităţi de coafura şi de înfrumuseţare
CAEN 9603  Servicii de pompe funebre

Dacă da, atunci veți declara, pentru acestea, în mod distinct valoarea livrărilor (bază și TVA) defalcate pe cote de TVA.

În SAGA s-a introdus în Fișiere-Grupe – Articole contabile o coloană nouă numită CAEN.

Dacă aveți doar una din activități, de exemplu aveți un bar și e singura activitate și codul CAEN din configurare societăți este 5630 atunci nu trebuie să faceți nimic deosebit. Programul va completa pentru această activitate valoarea livrărilor integral pe acest cod CAEN.

Dar dacă aveți cod CAEN 4520 “Întreținerea și repararea autovehiculelor”, iar dumneavoastră aveți și spălătorie auto și service auto și magazin cu piese sau o tinichigerie auto, atunci va fi necesar să definiți grupe de articole contabile și doar grupei pe care veți culege operațiunile realizate la spălătorie să-i alocați cod CAEN 4520. Ulterior fiecărei ieșiri în care veți opera ieșire la pentru serviciile de spălătorie auto veți culege și grupa, pentru ca în declarație să apară corect informațiile.

Persoana care va întocmi declarația se va înscrie cu denumirea completă, CUI și calitatea sa, dacă e persoană juridică sau cu numele CNP/NIF  precum și funcția în cadrul persoanei impozabile ori altă calitate în afara persoanei impozabile.

La număr AMEF veți înscrie numărul aparatelor de marcat fiscale (case de marcat, imprimante fiscale) utilizate pentru a emite bonuri fiscale clienților.

Dacă aveți 3 case de marcat și emiteți bon de la fiecare veți înscrie cifra 3, dacă aveți o singură casă de marcat veți înscrie 1, dacă aveți 2 case de marcat și 5 imprimante fiscale veți înscrie 7 la număr AMEF.

Dacă doriți să puteți vedea ce au declarat alții despre dvs și partenerii dvs să vadă ce ați declarat dvs despre ei, va fi necesar ca în prima declarație D394 pe care o depuneți să bifați opțiunea corespunzătoare. Odată depusă prima D394 în care ați optat pentru asta opțiunea se va menține pentru întreg anul fiscal fără a se mai putea reveni asupra ei.

Recomandarea mea – bifați opțiunea respectivă.

Preluare http://www.sagasoftware.ro/ Autor :Cristi