Sari la conținut

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

  • de

 

Anexă

Norme metodologice
de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
ART. 1
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care
desfășoară ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile
corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 – „Hoteluri si alte
facilită)i de cazare similare”, 5520 – „Facilită)i de cazare pentru vacan)e
si perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri
si tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 –
„Activită)i de alimenta)ie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte
servicii de alimenta)ie n.c.a.”, 5630 – „Baruri si alte activită)i de servire a
băuturilor”, sunt obligate la plata impozitului specific unor activități.
Aceste prevederi se aplică și persoanelor juridice române care au
devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii
potrivit art. 48 alin. (5) și (52) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care
au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau
secundară una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN
prevăzute la art. 1 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor
activități, denumită în continuare lege, dar nu desfășoară efectiv
activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului
specific unor activită)i.
(3) Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități.
(4) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din lege, se verifică la
data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza
situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent.
Comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de
31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv
a anului următor.
(5) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care
au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, intră în sistemul
de impozit specific unor activită)i începând cu 1 ianuarie 2017.
ART. 2
(1) În aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, complexul hotelier este
format din clădiri și terenuri care includ în același edificiu ori edificii
legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse
funcțiuni. Prin “alte activități” desfășurate de complexul hotelier se
înțelege activitățile de alimentație publică de tip restaurant, bar,
agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumusețare, prestate în
cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activități ce fac parte din
oferta turistică a contribuabilului fiind oferite turiștilor individual sau în
cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare
în structurile de primire turistică.
În situația în care, serviciile prestate în cadrul complexului hotelier,
cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică,
sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii, vândute la preț total,
corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă
venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei
nr. 3 din lege.
În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite
de complexul hotelier, care nu au fost încluse în pachetul prestabilit de
servicii, definit potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare, servicii
corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art.
1 din lege, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării
conform art.10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură,
manichiură, pedichiură, parcare, etc.
(2) Prin activitate “clasificată ca impusă” se înțelege structura de
primire turistică cu funcțiune de alimentație publică clasificată ca impusă
conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr.
65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu func$iuni
de cazare si alimenta$ie publică, a licen$elor si brevetelor de turism, cu
modificările și completările ulterioare.
ART. 3
În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din lege, contribuabilii care
obțin venituri din exploatarea mai multor unități determină impozitul
specific anual prin însumarea impozitului specific anual aferent fiecărei
unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare
codului CAEN.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea prin două
unități/restaurante situate în București în zone diferite astfel:
– restaurantul 1 este situat în zona A și are o suprafață de 80 mp;
– restaurantul 2 este situat în zona D, și are o suprafață de 80 mp.
Impozitul specific anual aferent fiecărui restaurant se calculează
conform anexei nr. 1 din lege, după cum urmează:
Restaurantul 1: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,
unde:
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x – 17, variabilă în func)ie de rangul localită)ii;
y – 16, variabilă în func)ie de suprafa)a utilă comercială/de servire/de
desfăsurare a activită)ii;
z – 0,45, coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spa)iu tehnic unitate-loca)ie de
desfăsurare a activită)ilor.
Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 1 este:
1400 * (17 + 16 * 0,9) *0,45 = 19.782 lei
Restaurantul 2: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x – 13,5, variabilă în func)ie de rangul localită)ii;
y – 16, variabilă în func)ie de suprafa)a utilă comercială/de servire/de
desfăsurare a activită)ii;
z – 0,45, coeficient de sezonalitate;
q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spa)iu tehnic unitate-loca)ie de
desfăsurare a activită)ilor.
Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 2 este:
1400 * (13,5 + 16 * 0,9) * 0,45 = 17.577 lei
Valoarea totală a impozitului specific anual datorat de contribuabil
se determină prin însumarea impozitului specific anual aferent celor
două restaurante, acesta fiind de: 19.782 lei + 17.577 lei = 37.359 lei.
ART. 4
În aplicarea art. 5 alin. (4) din lege, contribuabilii care desfăsoară
mai multe activită)i cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu
excep)ia celor care desfăsoară activită)i prin intermediul unui complex
hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit
potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfăsurată.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitate printr-un restaurant
situat în București, zona A cu o suprafață de 100 mp și în cadrul
aceleiași unități desfășoară activitate printr-un bar cu o suprafață de 80
mp, cu suprafețe distincte.
Impozitul specific anual se determină prin însumarea impozitelor
specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate
desfăsurată, după cum urmează:
– se determină impozitul specific anual corespunzător activității
desfășurată în restaurant, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 din
lege astfel:
1400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;
– se determină impozitul specific anual corespunzător activității
desfășurată în bar, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 din lege,
astfel:
900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei.
– impozitul specific anual pentru întreaga unitate se stabilește prin
însumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate
desfăsurată în restaurant și bar, astfel:
22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.
ART. 5
(1) În aplicarea art. 5 alin. (5) din lege, prin începerea/încetarea
unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice a
unei structuri de primire turistică sau unitate de alimentație publică de tip
restaurant, bar sau a unei părți a acesteia. Închiderea structurii/unității și
predarea certificatului de clasificare în vederea radierii, după caz se
consideră încetarea exploatării unei structuri de primire turistică cu
funcțiune de cazare, de alimentație publică sau a unei unități de
alimentație publică de către un contribuabil. Modificarea
suprafeței/numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele
situații, fără a se limita la acestea: închiderea activității unei terase pe
timpul iernii, închiderea activității unui bar în extrasezon, scoaterea din
circuitul turistic a unui număr de camere, introducerea de camere în
circuitul turistic, prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a
autorizației de funcționare.
(2) Pentru structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare și
alimentație publică, de pe litoralul românesc, clasificate potrivit legii, ca
desfășurând activitate sezonieră, impozitul specific aferent perioadei din
anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitate se
determină prin împăr)irea impozitului specific anual la 365 de zile
calendaristice si înmul)irea cu numărul de zile aferent perioadei din anul
calendaristic în care contribuabilul a desfășurat activitatea, perioadă
menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de
3* în stațiunea Mamaia, cu o capacitate de 100 locuri de cazare care
funcționează 170 de zile/an.
Impozitul specific se stabilește pe baza tabelului nr. 3 din anexa nr.
3 din lege, după cum urmează:
(171 lei/loc cazare/an x 100 locuri)/ 365 zile * 170 zile= 7964 lei.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul încetării voluntare
temporare a exploatării structurii de primire turistică sau a unității de
alimentație publică, caz în care operatorul structurii de primire
turistică/alimentație publică solicită autorității centrale pentru
turism/autorității care a emis certificatul de clasificare/autorizația de
funcționare, suspendarea certificatului de clasificare/autorizației de
funcționare pentru o perioadă determinată. Suspendarea certificatului de
clasificare/autorizației de funcționare va înceta, fără nicio notificare, la
data precizată în cererea de suspendare, în perioada de valabilitate a
acestuia/acesteia. Valabilitatea certificatului de clasificare/autorizației de
funcționare nu se va prelungi cu perioada de suspendare temporară a
activității.
(4) Prin sintagma “perioada pentru care contribuabilul a existat” în
sensul art. 5 alin. (5) din lege, se înțelege perioada în care a fost supusă
exploatării economice acea structură de primire turistică sau unitate de
alimentație publică sau acea parte/suprafață a acesteia.
(5) În aplicarea art. 5 alin. (7) din lege, perioada de 3 ani se
calculează începând cu anul în care s-a dobândit statutul de stațiune
turistică de interes național, potrivit legii.
Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un
restaurant în suprafață de 50 mp, situat într-o comună. Din anul 2018
comuna dobândește statutul de stațiune turistică de interes național,
potrivit legii.
În acest caz contribuabilul va plăti în anul 2018, 2019 și 2020,
pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit anexei nr. 1
din lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de interes local,
astfel:
1400 * (3 + 7 * 0,9) * 0,10 = 1.302 lei.
Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific
anual calculat potrivit anexei nr. 1 din lege stabilit la nivelul unei stațiuni
turistice de interes național după cum urmează:
1400 * (5 + 7 * 0,9) * 0,30 = 4.746 lei.
Exemplul 2: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel
de 3* cu o capacitate de cazare de 20 locuri, situat într-o stațiune de
interes local. Din anul 2018 stațiunea dobândește statutul de stațiune
turistică de interes național, potrivit legii.
În acest caz contribuabilul va plăti în anul 2018, 2019 și 2020,
pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit tabelului nr. 2
din anexa nr. 3 din lege, la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de
interes local, astfel:
67 * 20 = 1.340 lei.
Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific
anual calculat potrivit tabelului nr.3 din anexa nr. 3 din lege, stabilit la
nivelul unei stațiuni turistice de interes național, după cum urmează:
Valoarea impozitului specific anual este:
171 * 20= 3.420 lei.
ART. 6
(1) În aplicarea art. 6 alin. (1) din lege, impozitul specific anual
corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activită)i de
alimenta)ie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de
alimenta)ie n.c.a.” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei
stabilite în anexa nr. 1 din lege, după cum urmează:
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x – variabilă în func)ie de rangul localită)ii;
y – variabilă în func)ie de suprafa)a utilă comercială/de servire/de
desfăsurare a activită)ii;
z – coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spa)iu tehnic unitate-loca)ie de
desfăsurare a activită)ilor.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un
restaurant situat în Cluj-Napoca, zona A, cu o suprafață de 100 mp.
Valoarea impozitului specific anual este:
1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei
(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) din lege, impozitul specific anual
corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri si alte activită)i de servire a
băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în
anexa nr. 2 din lege:
Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z, unde:
k – 900, valoarea impozitului standard;
x – variabilă în func)ie de rangul localită)ii;
y – variabilă în func)ie de suprafa)a utilă comercială/de servire/de
desfăsurare a activită)ii;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spa)iu tehnic – loca)ie de
desfăsurare a activită)ilor.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un bar situat
în stațiunea turistică Predeal, cu o suprafață de 100 mp.
Valoarea impozitului specific anual este :
900 * (2 + 10 * 0,9) * 0,35 = 3.465 lei.
(3) În cazul în care în certificatul de clasificare/autorizația de
funcționare nu se menționează suprafa)a utilă comercială/de servire
pentru codurile CAEN 5610 – „Restaurante” si 5630 – „Baruri si alte
activită)i de servire a băuturilor” sau suprafa)a utilă de desfăsurare a
activită)ii specifice codurilor CAEN 5621 – „Activită)i de alimenta)ie
(catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimenta)ie n.c.a.”,
pentru stabilirea variabilei în func)ie de suprafa)a utilă a locației (variabila
„y”), suprafața luată în considerare este cea stabilită de contribuabil pe
baza documentelor privind spațiul în care își desfășoară activitatea,
respectiv suprafața de desfășurare a activității declarată pe propria
răspundere la solicitarea eliberării autorizației de funcționare de către
instituția competentă.
(4) În aplicarea art. 6 alin. (3) și (4) din lege, impozitul specific
anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri si alte facilită)i de
cazare similare”, 5520 „Facilită)i de cazare pentru vacan)e si perioade de
scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590
„Alte servicii de cazare”, se calculează, pe fiecare unitate, conform
formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege, astfel:
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k –
reprezintă lei/loc cazare/an, corespunzătoare categoriei si/sau tipului de
structură de primire turistică men)ionate în certificatul de clasificare.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un Hotel 4*
situat în stațiunea turistică Băile Tușnad, cu o capacitate de cazare de
100 de locuri .
Valoarea impozitului specific anual este:
271 * 100 = 27.100 lei.
(5) Modificările la care se face referire în cadrul art. 6 alin. (5) din
lege, sunt modificări ale categoriei de clasificare, respectiv creșterea sau
scăderea numărului de stele/margarete.
(6) În aplicarea art. 6 alin. (6) din lege, contribuabilii care
desfăsoară activită)i prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum
este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, determină impozitul specific
potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege, respectiv:
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k este
impozitul specific standard – lei/loc cazare/an.
Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea în stațiunea
turistică Mamaia printr-un complex hotelier care cuprinde: Hotel de 5* cu
o capacitate de 200 locuri de cazare, un restaurant cu o suprafață de
320 mp și 200 locuri și un bar în suprafață de 240 mp și 200 locuri.
Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este:
448 * 200 locuri de cazare = 89.600 lei.
Exemplul 2: Un complex hotelier din Timișoara este format din:
Hotel Alfa de 4 * – 80 camere și 120 locuri de cazare, Restaurant Beta –
100 mp și 50 locuri, Restaurant Gama – 150 mp și 30 locuri, bar Teta –
60 mp și 20 locuri și pool bar Zet – 75 mp si 25 locuri. Tipuri de structură
de alimentație publică: – restaurant – total 80 locuri și bar – total 45
locuri.
Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație
publică este sub numărul de locuri de cazare, contribuabilul va plăti
impozitul specific anual conform anexei nr. 3 din lege, astfel:
513 lei * 120 locuri cazare = 61.560 lei.
(7) În cazul în care, în cadrul complexului hotelier, suma locurilor
unităților de alimentație publică depășește numărul locurilor de cazare,
pentru locurile ce depășesc numărul locurilor de cazare se plătește
impozitul specific conform anexelor nr. 1 sau nr. 2 din lege, după caz.
Exemplul 1: Un complex hotelier din Iași, zona A, format din: hotel
de 4 * cu 100 locuri de cazare; restaurant 1 cu 50 de locuri și 100 mp;
restaurant 2 cu 110 locuri și 220 mp; bar 1 cu 20 locuri și 40 mp.
Calculul impozitului specific se realizează astfel:
– se determină suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică
pe tip de structură raportând suprafața aferentă structurii de alimentație
publică la numărul de locuri de cazare: (100 + 220) / (50+110) = 2mp/loc;
– pentru locurile impuse, conform legislației specifice, impozitul se
calculează conform anexei nr.3 din lege, la nivelul locurilor de cazare, în
sensul că 100 locuri de la restaurant și 20 de locuri de la bar nu
depășesc numărul de locuri de cazare;
-pentru restul de 60 de locuri, aferente structurii de alimentație
publică independentă, cărora le corespund 120 mp, calculul impozitului
specific se realizează conform anexei nr. 1 din lege.
În acest caz contribuabilul calculează și plătește:
– conform anexei nr. 3 din lege pentru complexul hotelier- valoarea
impozitului specific anual este :
513 lei * 100 = 51.300 lei și
-conform anexei nr. 1 pentru structura de alimentație publică
independentă- valoarea impozitului specific anual pentru restaurant este:
1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei
-Valoarea totală a impozitului specific anual este:
51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei.
Exemplul 2: Un complex hotelier din Sibiu, zona A, este format
din: Hotel Alfa de 4* – 80 camere și 120 locuri de cazare; Restaurant
Beta -200 mp și 100 locuri; Restaurant Gama – 150 mp și 50 locuri; bar
Teta – 60 mp și 20 locuri; pool bar Zet – 75 mp și 25 locuri.
Acest contribuabil are un total de 195 locuri de alimentație publică,
aferente structurilor de alimentație publică compus din 150 locuri în
restaurant și 45 locuri în baruri.
Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație
publică este peste numărul de locuri de cazare, contribuabilul determină
impozitul specific anual astfel:
– conform anexei nr. 3 din lege pentru locurile de cazare și locurile
de alimentație publică impusă, și
– conform anexei nr. 1 din lege pentru locurile de alimentație
publică independentă, astfel:
-Barul Teta și Barul Zet are 45 locuri – toate sunt locuri de
alimentație publică impusă
-Restaurantul Gama are 50 locuri – toate locurile sunt aferente
structurii de alimentație publică impusă;
-Restaurantul Beta are 100 locuri din care 70 locuri aferente
structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 – locurile
de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140mp.
-Restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de
locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le
corespunde o suprafață de 60 mp.
În acest caz valoarea impozitului specific anual este:
-pentru complexul hotelier:
513 lei * 120 locuri = 61.560 lei
-pentru structura de alimentație publică independentă:
1400 * (15 + 12 * 0.9) * 0.45 = 16.254 lei
Valoarea totală a impozitului specific este:
61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.
Exemplul 3: Un complex hotelier din Brașov, zona A, format din:
Hotel Alfa de 4 * – 80 camere și 120 locuri de cazare; Restaurant Beta –
200 mp și 100 locuri; Restaurant Gama – 150 mp și 50 locuri; bar Teta –
60 mp și 20 locuri; pool bar Zet – 75 mp și 25 locuri; terasa Q – 120 mp
și 60 locuri. De asemenea, complexul hotelier are SPA – sală de
gimnastică, masaj, împachetări, baza de tratament balnear, salon de
înfrumusețare- frizerie, coafor, manichiură, pedichiură, sala de
conferințe, salon de evenimente, teren de tenis, piscină, centru de
închiriat hidrobiciclete, toate aceste facilități fac parte din oferta turistică
a contribuabilului. Complexul hotelier are următoarele tipuri de structură
de alimentație publică: restaurant– total 150 locuri, bar – total 105 locuri.
Întrucât, numărul de locuri pe structura de alimentație publică
depășește numărul de locuri de cazare, în acest caz contribuabilul va
plăti impozitul specific anual după cum urmează:
-conform anexei nr. 3 din lege pentru locurile de cazare și locurile
de alimentație publică impusă, si
-conform anexei nr. 1 din lege pentru locurile de alimentație publică
independentă, astfel:
-Barul Teta + barul Zet are 105 locuri – toate sunt locuri de
alimentație publică impusă;
-Restaurantul Gama are 50 locuri – toate sunt locuri de alimentație
publică impusă
-Restaurantul Beta are 100 locuri din care 70 locuri aferente
structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 – locuri de
cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140mp.
-Restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de
locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le
corespunde o suprafață de 60 mp.
În situația în care, serviciile prestate în cadrul complexului hotelier,
cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică,
sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii vândute la preț total,
corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă
venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei
nr. 3 din lege.
În cazul acesta valoarea impozitului specific anual este:
-pentru complexul hotelier :
513 lei * 120 locuri = 61.560 lei
-pentru structura de alimentație publică independentă:
1400 * (15 + 12 * 0.9) * 0.45 = 16.254 lei
Valoarea totală a impozitului specific anual este:
61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.
În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite
de complexul hotelier, care nu au fost încluse în pachetul prestabilit de
servicii, în una din tipurile de cazare, servicii corespunzătoare unor
activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile
realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art.10 din
lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură,
parcare, etc.
(8) În aplicarea art. 6 alin. (7) din lege, următoarele sintagme
semnifică:
a) “spații de alimentație publică” reprezintă structura de primire
turistică cu funcțiune de alimentație publică impusă așa cum este ea
definită în Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr.
65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu func$iuni
de cazare si alimenta$ie publică, a licen$elor si brevetelor de turism, cu
modificările și completările ulterioare.;
b) „hotel tineret” reprezintă hostel;
c) “apartamente de închiriat” reprezintă și camerele de închiriat;
d) “bungalow” reprezintă și camping, casuțe tip camping;
În raport cu tabelele din anexa nr. 3 din lege, structurile turistice
calculează impozitul specific, după cum urmează:
a) tabelele nr. 1, 2 și 3: hotel, hotel apartament, vilă turistică,
pensiuni turistice, agroturistice, camere de închiriat;
b) tabelul nr. 4: căsuțe camping, cabană, bungalow, sate de
vacanță, camping, popas turistic;
c) tabelul nr. 5: nave maritime, ponton plutitor;
d) tabelul nr. 6: hostel, motel.
(9) În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 din lege, variabila în funcție
de suprafața utilă a locației „y” se stabilește în funcție de suprafața utilă
comercială/de servire/de desfășurare a activității, prin rotunjirea la 1 mp
pentru frac)iunile de peste 0,50 mp inclusiv sau prin neglijarea frac)iunilor
de până la 0,50 mp, după caz.
Exemplu: pentru un restaurant cu o suprafață de 120,30 mp variabila în
funcție de suprafața utilă a locației „y” este 21,0, corespunzătoare
intervalului de suprafață cuprinsă între 91-120 mp.
(10) În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 din lege, pentru stabilirea
coeficientului de sezonalitate-variabila „z”, variabilei în funcție de rangul
localității-variabila „x”, precum și pentru stabilirea valorii impozitului
standard -k-lei/loc de cazare/an corespunzător categoriei și/sau tipului de
structură de primire turistică prevăzut în anexa nr. 3 din lege,
contribuabilul va lua în considerare cu prioritate, statutul specific acordat
localității în care își desfășoară activitatea, acordat de către autoritatea
competentă, în conformitate cu normele si criteriile de atestare în
domeniu.
Exemplul 1 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un
restaurant în zona B din municipiul Piatra Neam) utilizează:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,30, aplicabil stațiunilor de interes
na)ional și nu pe cel de 0,35 pentru municipii;
-variabila în funcție de rangul localității („x”) de 5, aplicabilă pentru
stațiuni și nu pe cel de 11 pentru zona B din municipii.
Exemplul 2 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un
restaurant în zona C din municipiul Timisoara utilizează:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,45, aplicabil celor 8 poli și nu pe cel
de 0,35 pentru municipii;
-variabila în funcție de rangul localității („x”) de 13, aplicabilă pentru zona
C din cei 8 poli și nu pe cel de 9 pentru zona C din municipii.
Exemplul 3 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un
bar în zona A din municipiul Mangalia, județul Constanța, utilizează:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,35 aplicabil stațiunilor de interes
național și nu pe cel de 0,40 pentru municipiu;
-variabila în funcție de rangul localității – variabila- „x” de 2 aplicabilă
pentru stațiuni și nu pe cel de 12,5 pentru municipiu.
Exemplul 4 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un
hotel de 4*, în orașul Covasna din județul Covasna, utilizează valoarea
impozitului standard -k- lei/loc de cazare/an de 271 lei/loc de cazare/an
prevăzută în tabelul nr. 3 din Anexa nr. 3 din lege, stabilită pentru stațiuni
turistice de interes național pentru structura de primire turistică de hotel
de 4* și nu valoarea de 358 lei/loc de cazare/an aplicabilă pentru oraș
prevăzută în tabelul nr.1 din anexa nr. 3 din lege.
ART. 7
În cazul retragerii definitive de către autorită)ile competente a
autoriza)iei de func)ionare/certificatului de clasificare pentru toate
activită)ile corespunzătoare codurilor CAEN vizate, contribuabilii
recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei
din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitățile
corespunzătoare codurilor CAEN și sunt obligate la plata impozitului pe
profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de
funcționare/cetificatului de clasificare.
Exemplu: Un contribuabil desfășoară în anul 2018 activitatea
printr-un complex hotelier – Hotel de 5* cu o capacitate de 200 locuri de
cazare, și restaurant 200 mp situat în stațiunea Sinaia. Începând cu 15
mai 2018 încetează activitatea pentru care este obligat la plata
impozitului specific, urmare retragerii definitive a certificatului de
clasificare de către autorită)ile competente. Ulterior contribuabilul
închiriază hotelul și restaurantul unei persoane juridice și va obține
venituri din închirierea acestor active.
Valoarea impozitului specific anual conform anexei 3 din lege, este:
448 lei * 200 locuri de cazare= 89.600 lei
Începând cu trimestrul următor retragerii certificatului de clasificare,
respectiv cu 1 iulie 2018 contribuabilul este obligat la plata impozitului pe
profit.
Contribuabilul va proceda la determinarea impozitului specific
datorat pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, după cum urmează:
-impozitul anual specific 89.600 lei /365 zile = 245 lei/zi
-impozitul anual specific datorat pentru perioada 1 ianuarie- 30
iunie 2018 este: 245 lei x 181 zile = 44.345 lei.
ART. 8
În aplicarea prevederilor art. 9 din lege, contribuabilii plătitori de
impozit pe profit care au înregistrat pierdere fiscală și care aplică
sistemul de impozit specific, recuperează pierderea fiscală când revin la
sistemul de impozit pe profit în limita celor 7 ani consecutivi înregistrării
pierderii.
Exemplu: Un contribuabil care desfășoară activitate printr-un un
hotel de 4* a înregistrat în anul 2014, perioada în care era plătitor de
impozit pe profit, o pierdere fiscală de 100.000 lei. Acesta a recuperat o
parte din pierdere în sumă de 45.000 lei din profiturile impozabile
ob)inute în anii 2015 și 2016. Începând cu 1 ianuarie 2017 aplică
sistemul de impozit specific până în 31 decembrie 2018. Considerând că
în această perioadă nu realizează și alte venituri pentru care ar datora și
impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2019, când contribuabilul revine
la sistemul de impozit pe profit, va continua să recupereze în anii 2019,
2020 și 2021 inclusiv, suma rămasă de 55.000 lei din pierderea fiscală
înregistrată în anul 2014.
În ipoteza în care contribuabilul în perioada 2017-2018, ar realiza și
alte venituri pentru care datorează impozit pe profit, pierderea fiscală
înregistrată în anul 2014 se recuperează din rezultatul fiscal obținut în
această perioadă.
ART. 9
(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, contribuabilii
care realizează venituri și din alte activități în afara celor
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, sunt
obligați să determine și să plătească, concomitent:
– impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare
codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege;
– impozitul pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru
veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor
CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu toate obligațiile ce decurg din acest
titlu și a Normelor metodologice de aplicare a acestui titlu, potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare.
(2) Pentru aplicarea prevederilor de la alineatul (1), contribuabilii
trebuie să organizeze si să conducă eviden)a contabilă, potrivit
reglementărilor contabile date în baza Legii contabilită)ii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea
veniturilor si cheltuielilor corespunzătoare activită)ilor vizate.
Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la
determinarea rezultatului fiscal, se utilizează o metodă rațională de
alocare, potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau prin repartizarea
propor)ional cu ponderea veniturilor ob)inute din activită)ile vizate în
veniturile totale realizate de contribuabil.
Exemplu: Un contribuabil realizează în cursul anului venituri din
alte activități, în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute
la art. 1 din lege și pentru acestea aplică impozitul pe profit. Cheltuielile
comune ale contribuabilului, se repartizează propor)ional cu ponderea
veniturilor ob)inute din alte activită)i în veniturile totale realizate de
contribuabil.
Total venituri obtinute de contribuabil – 100.000 lei
Total cheltuieli – 80.000 lei din care: directe 50.000 lei și comune 30.000
lei
Venituri obținute din alte activități – 40.000 lei
Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități – 20.000 lei
Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri:
[40.000/100.000]*100= 40%
Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului
fiscal din alte activități sunt: 30.000 lei *40% =12.000 lei.
La determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Codul
fiscal, se au în vedere veniturile și cheltuielile aferente activităților
desfășurate în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la
art. 1 din lege, astfel:
– venituri din alte activități în sumă de 40.000 lei
– cheltuieli aferente veniturilor din alte activități în sumă de 32.000
lei din care: cheltuieli directe 20.000 lei și comune 12.000 lei.
(3) În sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, veniturile din
dobânzi și diferențele de curs, altele decât cele aferente funcției de
cazare/alimentație publică, venituri obținute din activități de
subfrancizare, refacturări de produse alimentare, închirieri spații, etc.,
sunt considerate venituri din alte activități în afara celor corespunzătoare
codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege.
(4) Exemple privind aplicarea art. 10 din lege:
Exemplul 1: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier
compus dintr-un hotel, un restaurant, o piscină, și separat o stație de
betoane, plătește impozit specific pentru veniturile obținute din
exploatarea complexului hotelier și impozit pe profit pentru profitul
impozabil obținut din exploatarea stației de betoane.
Exemplul 2: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier
compus din hotel, restaurant, bar, sală polivalentă, sală de
forță/gimnastică, și separat, într-o altă locație, exploatează independent,
fără nicio legătură cu serviciile hoteliere, o piscină, plătește impozit
specific pentru veniturile obținute din exploatarea complexului hotelier și
impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea piscinei
independente. Dacă respectiva piscină este cuprinsă în oferta turistică,
atunci și veniturile obținute din exploatarea ei intră în sfera impozitului
specific.
Exemplul 3: Un contribuabil care exploatează un hotel de 2 stele,
fară alimentație publică și un magazin de încălțăminte plătește impozit
specific pentru veniturile obținute din exploatarea hotelului și impozit pe
profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea magazinului de
încălțăminte.
Exemplul 4: Un contribuabil care exploatează un restaurant
independent și o fabrică de baterii, plătește impozit specific pentru
veniturile obținute din exploatarea restaurantului și impozit pe profit
pentru profitul impozabil obținut din exploatarea fabricii de baterii.
(5) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui
complex hotelier și realizează venituri din contracte de închiriere sau
asociere către/cu alte societă)i reglementate de Legea societă)ilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru
aceste venituri aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit
conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare.
Exemplu: Un contribuabil „ALFA” desfășoară activitatea prin
complexul hotelier „Alfa” de 5* situat în Poiana Brașov, care are în
structura sa trei restaurante A, B, C. Capacitatea de cazare a
complexului hotelier este de 300 locuri.
Pentru activitatea desfășurată prin complexul hotelier persoana
juridică datorează impozit specific conform tabelului nr. 3 din anexa nr. 3
din lege, astfel:
Valoarea impozitului specific anual este: 448 * 300 = 134.400 lei.
Persoana juridică închiriază restaurantul B cu suprafața de 100 mp
unei persoane juridice care desfășoară activitate corespunzătoare
codului CAEN 5610-Restaurante. Veniturile lunare realizate din acest
contract sunt în sumă de 5.000 lei/lună. Cheltuielile comune/an alocate
acestei activități sunt în sumă de 18.000 lei.
Pentru veniturile realizate din închirierea restaurantului B, persoana
juridică va datora impozit pe profit calculat, potrivit titlului II din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
asupra profitului impozabil determinat pe baza venitului anual realizat din
contractul de închiriere din care se deduc cheltuielile aferente
respectivului venit, inclusiv cheltuielile comune alocate activității de
închiriere.