Sari la conținut

Registrul de bani personali

  • de

Model registru bani personali.Ministerul Finanțelor a publicat ordinul 513/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Model registru bani personali.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.IV.2015

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul registrului de bani personali, prevăzute în anexă.

Art. 2. — Operatorul economic are obligația constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 3. — Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.
Art. 4. — Registrul de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ștersături sau modificări și fără a lăsa spații neutilizate.

Art. 5. — Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali și completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfășoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6. — Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia și numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Art. 7. — Organul fiscal înregistrează într-o evidență proprie, ținută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8. — Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Art. 9. — Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Art. 10. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
București, 30 aprilie 2015.

Nr. 513.
ANEXĂ

Model registru bani personali.

Suport netspark.biz