Sari la conținut

Verificarea calităţii de asigurat se face on line

Verificarea calităţii de asigurat se face on line, direct la furnizorii de servicii medicale

Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat,  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale  ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

„ Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă  cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Sursa: http://www.cnas.ro

Aici gasiti noul model de adeverinta asigurat

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 21.07.2014

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2014, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările

(4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 3. (1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2013.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice şi au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

Art. 4. Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ‐teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.

Art. 5. Entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurarereasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de  raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 24 iulie 2013.

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

IoanaMaria Petrescu

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 936.